Vyberte stránku

Standardní obchodní podmínky nájemní smlouvy

1.  Předmět nájemní smlouvy

 • LBCC Automotive s.r.o. (dále jen „pronajímatel“) a nájemce uzavírají dle ustanovení § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v aktuálním znění (občanský zákoník) smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen „smlouva“). Na základě této smlouvy se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek (dále jen „vozidlo“) k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli za toto užívání nájemné. Doba trvání této smlouvy, určení vozidla a výše nájemného jsou ujednány na první straně této smlouvy.

2.  Výše nájemného a způsob platby

 • Výše nájemného se řídí platnými ceníky a tarify a je uvedena na první straně této Nájemce je povinen pronajímateli řádně a včas zaplatit nájemné a všechny s tím souvisící poplatky. Vyúčtování je prováděno po ukončení doby nájmu. Je-li nájem sjednán na dobu delší než jeden měsíc, provádí se účtování a fakturace průběžně, zpravidla po každých 30 dnech nájmu. Nájemce výslovně souhlasí s tím, že nájemné a jakékoliv další poplatky související s pronájmem vozidla (včetně jeho poškození nebo krádeže, pokut za dopravní přestupky) v rámci odpovědnosti nájemce dle této smlouvy, zaplatí buď v hotovostí, kartou nebo bankovním převodem.

3.  Doba trvání nájmu, předání a vrácení vozidla

 • Smlouva se uzavírá na dobu určitou a stává se platnou okamžikem jejího podpisu oběma smluvními Nájemní vztah podle této smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána
 • Smlouvu lze prodloužit, pokud o to nájemce písemně pronajímatele nejpozději do 24 hodin před uplynutím doby, na kterou byla smlouva původně sjednána, požádá, a pronajímatel toto prodloužení písemně potvrdí. V takovém případě zůstanou nájemci zachovány podmínky, které byly sjednány při uzavření
 • Nedojde-li k prodloužení smlouvy ve výše uvedeném smyslu, je vrácení vozidla nájemcem později, než v době dohodnuté ve smlouvě považováno za podstatné porušení smlouvy a bude mít jako neoprávněné užívání cizí věci za následek trestněprávní Nájemce je v takovém případě povinen zaplatit pronajímateli obvyklé nájemné za celou dobu skutečného trvání nájmu dle cenových podmínek pronajímatele pro takovou skutečnou celkovou dobu trvání nájmu.
 • Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, ztrácí nájemce dnem, kdy měl dle smlouvy vrátit vozidlo pronajímateli, nárok na omezení své odpovědnosti na základě sjednaných podmínek.
 • Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu, a to na místě a v době sjednané na základě této smlouvy. Veškeré zjištěné vady, připomínky a stížnosti vztahující se k pronajatému vozidlu musí nájemce uplatnit při převzetí vozidla v „Protokolu o předání/převzetí vozidla“, který je nedílnou součástí této
 • Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů na místě a v době sjednaném na základě této Nájemce je povinen vrátit vozidlo s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu, v jakém jej převzal. O převzetí vozidla je vždy sepsán „Protokol o předání/převzetí vozidla“. Vozidlo včetně dokladů a klíčů musí převzít pronajímatelem určený zástupce.
 • Dojde-li ke ztrátě vozidla, je nájemce povinen zaplatit mimo jiné penalizační poplatek ve výši sjednaného nájemného do té doby, než nájemce ohlásí pronajímateli ztrátu vozidla, nebo se pronajímatel o těchto skutečnostech jinak nedoví.

4.  Práva a povinnosti smluvních stran

 • Předmětné vozidlo může být řízeno pouze osobami, které jsou uvedeny ve smlouvě. Nájemce je povinen vozidlo užívat výhradně za účelem, pro který je určeno a dodržovat všechny dopravní, celní a jiné platné právní předpisy. Dále je povinen vozidlo užívat způsobem obvyklým a odpovídajícím normám a předpisům pro daný typ Jde především o pravidelné servisní prohlídky vozidla na základě počtu najetých kilometrů a dodržování parametrů stanovených výrobcem týkajících se technického stavu vozidla, množství motorového oleje, chladící kapaliny, nahuštění pneumatik, typu pohonných hmot apod.
 • Nájemce je povinen řádně o vozidlo pečovat ve smyslu zabránění vzniku škody, včetně povinnosti dodržování pronajímatelem stanovených podmínek a doporučení. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti krádeži, poškození nebo zásahu třetích osob, které nejsou oprávněny užívat vozidlo. Zejména nesmí nájemce zanechat v zaparkovaném vozidlu klíče a doklady od vozidla a je vždy povinen parkující vozidlo řádně uzavřít. Porušení některé z těchto povinností je považováno za podstatné porušení povinností ze smlouvy. Pronajímatel doporučuje využívat za účelem parkování parkoviště a garáže, která jsou hlídána.
 • Kouření je zakázáno ve všech vozidlech LBCC. Při porušení tohoto zákazu je pronajímatel oprávněn naúčtovat poplatek za speciální čištění vozu ve výši až 1.500 Kč (+DPH).
 • Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, nájemce nesmí přenechat vozidlo jiné než ve smlouvě uvedené osobě, účastnit se s předmětným vozidlem motoristických závodů a soutěží, používat vozidlo za úplatu za účelem transportu osob nebo majetku (s výjimkou dodávek), užívat vozidlo k cestám do zemí, ve kterých je užívání vozidla touto smlouvou zakázáno (ledaže by byl dodatečně udělen souhlas pronajímatele), provádět na vozidle změny a úpravy, provozovat vozidlo mimo Nájemce dále nesmí řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce. Dále nájemce nesmí přenechat vozidlo k řízení osobě, která je pod vlivem výše uvedených omamných látek.
 • Pronajímatel je oprávněn kdykoliv provést kontrolu vozidla za účelem zjištění, zda je vozidlo užíváno řádně a v souladu s podmínkami této smlouvy. Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli umožnit.
 • Pronajímatel je povinen obstarat na své náklady běžné opravy a údržbu vozidla a nájemce je povinen provedení oprav, údržbu a možnou inspekční prohlídku na vozidle umožnit, jakož i v důsledku výše uvedeného strpět omezení užívání vozidla. V době takového omezení užívání vozidla je nájemce oprávněn požadovat od pronajímatele poskytnutí vozidla stejných nebo obdobných kvalit za účelem pokračování smluvního vztahu. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel kromě případů, kdy potřeba opravy na vozidle vznikla v důsledku nesprávného užívání vozidla nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil přístup k vozidlu (buď v rozporu s obvyklým užíváním vozidla nebo porušením povinností dle této smlouvy). V takovém případě přechází povinnost k uhrazení nákladů na opravu v plném rozsahu na nájemce, a dále odpovídá nájemce v plném rozsahu za škodu, která vznikla v důsledku takového nesprávného užívání vozidla (nadměrné opotřebení nebo poškození vozidla).
 • Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu výskyt veškerých závad, která se během užívání na vozidle projeví a vyžadují Nesplní-li nájemce bez zbytečného odkladu tuto povinnost, bude pronajímateli odpovídat za škodu, která na základě jeho prodlení v důsledku neoznámení závady vznikla.

5.  Odpovědnost za škodu a pojištění

 • Nájemce odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škodu vzniklou na vozidle v době od předání vozidla nájemci do jeho převzetí pronajímatelem.
 • Pronajímatel je oprávněn navíc účtovat nájemci náhradu ztráty na nájemném po dobu opravy vzniklé škody na předmětném vozidle a administrativní náklady s tím spojené.
 • Škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení vozidla, hradí vždy nájemce včetně administrativních nákladů s tím spojených.
 • Nájemce je plně zodpovědný za všechny poplatky a pokuty nebo jiné důsledky porušení dopravních předpisů či zákonů v době trvání nájemní smlouvy. Nájemce souhlasí svým podpisem na přední straně smlouvy s naúčtováním takové pokuty včetně administrativních nákladů na platební prostředek uvedený ve smlouvě, a to i zpětně.

6.  Postup v případě škodní události

 • V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození vozidla, nebo jeho části se škodou vyšší než 100.000 Kč a dále v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osob (nezávisle na zavinění nájemce), je nájemce vždy povinen přivolat policii za účelem prošetření dopravní nehody a setrvat na místě nehody do příjezdu policie a sepsání protokolu. V ostatních případech musí být mezi účastníky nehody jednoznačně a písemně určen viník, jinak nájemce odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu.
 • V případě jakékoli škodní události je nájemce povinen řádně a úplně vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“, který obdrží spolu s doklady k předmětnému vozidlu. Dále je nájemce povinen zajistit soupis všech účastníků dopravní nehody, jakož i svědků, včetně osobních údajů zúčastněných a dále je povinen zajistit popis vozidel – účastníků nehody, zaznamenat jejich RZ (SPZ) a uvést evidenční údaje oddělení policie, která případ vyšetřovala. Je-li vozidlo v důsledku dopravní nehody nepojízdné, je nájemce povinen toto zabezpečit proti dalšímu poškození či odcizení.
 • Nájemce je povinen oznámit pronajímateli neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, každou škodní událost na předmětném vozidle (odcizení nebo poškození vozidla), jakož i udat stanoviště, na kterém se předmětné vozidlo nachází, dále je povinen oznámit pronajímateli následky nehody, spočívající v poranění nebo usmrcení Nájemce je povinen zajistit, aby pronajímateli byly předány veškeré doklady a klíče, patřící k vozidlu. Dále je nájemce povinen zajistit okamžité předání řádně vyplněného formuláře „Záznam o dopravní nehodě“. Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti součinnost při vyšetřování nehody, v rámci likvidace škodní události, popř. v rámci soudního řízení.

7.  Odstoupení od smlouvy

 • Užívá-li nájemce vozidlo v rozporu se smlouvou, popř. se sjednanými standardními obchodními podmínkami, popř. způsobem, kterým vznikne pronajímateli škoda, popř. nastane-li hrozba vzniku škody značného rozsahu na vozidle, je pronajímatel oprávněn od smlouvy okamžitě Pronajímatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nájemce přes upomínky pronajímatele neplatí řádně a včas fakturované platby.
 • Taktéž nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy, neplní-li pronajímatel dle této smlouvy

8.  Ostatní ustanovení

 • Osobní údaje nájemce jsou zpracovávány pouze v takovém rozsahu, aby mohly být poskytnuty požadované služby v oblasti nájmu vozidla. Nájemce má právo na přístup, opravu a žádost na odstranění osobních údajů. Nájemce je pro případ prodlení s vrácením vozidla pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že pronajímatel ohlásí toto vozidlo jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp. podá žalobu u příslušného soudu s tím, že důsledky, které pro nájemce mohou z takové skutečnosti vyplynout, nese výlučně nájemce.
 • Obě smluvní strany prohlašují, že se ve smyslu ustanovení § 433 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) žádná z nich nepovažuje za slabší stranu podle tohoto ustanovení.
 • Smluvní strany vylučují platnost ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, na základě kterého přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky.
 • Smluvní strany vylučují platnost ustanovení § 1950 občanského zákoníku, které udává, že při opakovaných plněních z téhož právního důvodu se má za to, že ten, kdo předloží kvitanci na plnění splatné později, splnil také to, co bylo splatné dříve.

9.  Závěrečná ustanovení

 • Tato smlouva se stává platnou okamžikem podpisu obou smluvních Tato smlouva se uzavírá alespoň ve dvou exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení, přičemž česká jazyková verze smlouvy je rozhodující.
 • Strany dojednávají pro případné soudní spory v České republice věcně a místně příslušný soud. Tato smlouva se řídí českým právem.
 • Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. V tomto případě bude neplatné/neúčinné ustanovení nahrazeno smluvními stranami takovým platným/účinným ustanovením, které nejvíce odpovídá hospodářskému smyslu původně zamýšleného záměru.